Sociální podnikání

Spolek se přihlašuje k principům sociálního podniku, kdy se zavazuje dodržovat zejména tyto principy a zásady:

a) společensky prospěšný cíl

 • podnik má společensky prospěšný cíl spočívající v zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je formulován v zakládacích dokumentech.

b) sociální prospěch

 • podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců;
 • podnik poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob;
 • zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojení do rozhodování o směřování podniku.

c) ekonomický prospěch

 • alespoň 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů;
 • manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi;
 • tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku.

d) enviromentální prospěch

 • podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání (např. podle principů cirkulární ekonomiky), výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi.

e) místní prospěch

 • podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby;
 • podnik přednostně využívá místní zdroje: a) zaměstnává místní obyvatele,
  b) nakupuje od místních dodavatelů;
 • podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry.