Romské platformy

Romské platformy na Jablonecku
a Frýdlantsku Džas Dureder! /Jdeme dál!


„Podpora a podněcování harmonického soužití“

Na území Jablonecka a Frýdlantska se tvoří dvě romské platformy, jejichž cílem je propojit romské organizace a představitele. Jejich posláním je systematicky se zapojovat do práce s romskými komunitami, poskytovat podporu sociálně vyloučeným a sociálně zranitelným jedincům a přispívat k lepšímu soužití s majoritním obyvatelstvem a veřejnou správou.

„Vzdělávací a informační iniciativy“

Platformy se zaměří na organizaci pravidelných setkání a přípravu informačních kampaní, které budou mít za úkol snižovat vzájemnou nedůvěru mezi majoritou a romskou menšinou. Akce pro veřejnost budou zahrnovat kulturní programy a sdělovací příspěvky. Dále budou uspořádány vzdělávací a informační akce pro zástupce veřejné správy, které rozšíří jejich znalosti o Romech. Platformy také pořádají vzdělávací akce zaměřené na zlepšení dovedností Romů a jejich lepší integraci do společnosti, jako jsou workshopy a semináře. Důležitou součástí jejich práce je také osvětová činnost vůči romské komunitě a systematická spolupráce s veřejnou správou, která zahrnuje poskytování informací o situaci romské menšiny.

„Územní koordinátoři romské platformy“

V každé oblasti bude působit koordinátor romské platformy, jenž bude mít na starosti vznik a fungování platformy, organizování pravidelných setkání, plánování a realizaci informačních kampaní a vzdělávacích akcí, sledování situace a potřeb romské komunity a uspořádání aktivit zaměřených na zvýšení kompetencí členů komunity v řešení jejich společných potřeb. S podporou koordinátora projektu budou také připravovány a pořádány akce zaměřené na vytváření lepšího obrazu Romů a lepší vzájemné soužití.

„Komunikace s veřejnou správou“

Na počátku realizace projektu je důležité navázat pravidelnou komunikaci s veřejnou správou, například zapojením koordinátora platformy do pracovních komisí zabývajících se vzděláváním, sociálními otázkami a kriminalitou. Zaměstnanci městského úřadu a zástupci veřejné správy budou pravidelně zváni na setkání platformy a nejméně čtyřikrát ročně se uspořádá společné jednání, kde budou sdíleny zkušenosti a informace o průběhu projektu.

Zapojení veřejné správy je dobrovolné a nejsou s ním spojeny žádné závazky ani povinnosti. Cílem projektu je vylepšit vzájemnou komunikaci a vytvořit příznivé podmínky pro spolupráci.

Číslo projektu:

LP-HROVA1A-012
Od | From: 30.07.2021Do | To: 31.12.2021

Zahájení projektu bylo zahájeno dle časového harmonogramu. 7/2021–srpen 2021: přípravná fáze: uzavření grantové smlouvy, příprava, personálního zajištění, příprava pracovně – právních vztahů, zajištění pracovních pozic/RT: manažer projektu, finanční manažer, koordinátoři pro Platformy. Byl zpracován časový harmonogram porad RT, harmonogram realizace
KA č.1 -KA č. 6. Vypracován plán/nástroj v období Covid 19–v období COVID 19 realizační tým pracoval a komunikoval především online, prostřednictvím Skype, messenger nebo telefonicky. Realizované činnosti RT: navázání, oslovování spolupráce s místními aktéry v územích – obce, NNO, ZŠ, MŠ apod., kontaktování romské komunity, mapování potřeb cílové skupiny, vypracování dotazníků, realizace 2x/workshop KA. č.3, 1x/akce KA č. 4, 2x/tisková zpráva

Materiály ke stažení:
Monitorovací zpráva

Project number: 

LP-HROVA1A-012
Od | From: 30.07.2021Do | To: 31.12.2021

The project initiation was commenced according to the timeline. 7/2021–August 2021: preparatory phase: closing of the grant agreement, personnel arrangements, preparation of legal relationships, securing positions/staff: project manager, financial manager, coordinators for Platforms. A timeline
for team meetings was developed, along with schedules for the implementation of Work Packages 1 to 6. A plan/tool was devised for the Covid-19 period – during this time, the implementation team primarily worked and communicated online, using Skype, Messenger, or phone calls. Activities carried out by the implementation team included establishing connections and collaborations with local stakeholders such as municipalities,
non-governmental organizations, primary and secondary schools, and others. The team also contacted the Romani community, identified the needs of the target group, prepared questionnaires, conducted two workshops for Work Package 3, organized one event for Work Package 4, and issued two press releases.

Download Materials:
Monitoring Report

Číslo projektu:

LP-HROVA1A-012
Od | From: 01.01.2022Do | To: 30.06.2022

Postup projektu v druhém monitorovacím období hodnotíme pozitivně, práce v jednotlivých KA postupovala ve většině dle plánovaného harmonogramu:
KA 1: vytvoření závazných Pravidel jednání platforem a 4x zasedání platforem
KA 3: 4x vzdělávací akce vedoucí ke zmocňování romské
KA 4: 1x akce pro širokou veřejnost
Kromě těchto výstupů a výsledků docházelo v průběhu celého monitorovacího období k pravidelných schůzkám členů projektového týmu (koordinátoři platforem, projektový manažer) s lokálními aktéry, jejichž cílem byl monitoring aktuální situace, potřeba a možných řešení a jejich zakomponování do realizace projektu (sběr podkladů pro činnost platforem, témata a obsahová
náplň akcí pro veřejnost) – stručné agendy těchto jednání, jejichž obsah je pro realizaci projektu důležitý, jsou přiloženy v dokumentech zprávy, stejně jako zápisy z oficiálních jednání platforem.

Materiály ke stažení:
Monitorovací zpráva

Project number: 

LP-HROVA1A-012
Od | From: 01.01.2022Do | To: 30.06.2022

We assess the progress of the project in the second monitoring period positively, the work in individual KA proceeded mostly according to the planned schedule:
KA 1: development of binding Rules of Platforms and 4 meetings of the Platforms
KA 3: 4 training events on Roma empowerment
KA 4: 1x event for the general public
In addition to these outputs and outcomes, regular meetings of the project team members (platform coordinators, project manager) with local actors were held throughout the monitoring period to monitor the current situation, needs and possible solutions and to incorporate them into the project implementation (collection of input for platform activities, topics and content
The brief agendas of these meetings, the content of which is important for the project implementation, are attached in the report documents, as well as the minutes of the official meetings of the platforms.

Download Materials:
Monitoring Report

Číslo projektu:

LP-HROVA1A-012
Od | From: 01.07.2022Do | To: 31.12.2022

Projekt postupoval dál bez větších obtíží čí zásadních změn programu. Realizovali jsme tyto akce:- pokračovali jsme v pravidelném pořádní Romských platforem (KA 1): konalo se 5 zasedání Frýdlantsku a 4 na Tanvaldsku a Jablonecku- začali jsme také s odkládaným pořádáním seminářů pro samosprávy (KA 2), v posledním půl roce se konaly 2 workshopy (1 workshop Tanvaldsku a 1 workshop Frýdlantsku

Materiály ke stažení:
Monitorovací zpráva

Project number: 

LP-HROVA1A-012
Od | From: 01.07.2022Do | To: 31.12.2022

The project progressed without any major difficulties or major changes to the programme. We implemented the following actions:
-We continued to hold regular Roma Platforms (KA 1): 5 meetings were held.
Frýdlant region and 4 in the Tanvald and Jablonec regions
-we also started the postponed organisation of workshops for local governments (KA 2), 2 workshops were held in the last six months
(1 workshop in Tanvald region and 1 workshop in Frýdlant region)

Download Materials:
Monitoring Report

Číslo projektu:

LP-HROVA1A-012
Od | From: 01.01.2023Do | To: 30.06.2023

Postup projektu hodnotíme v uplynulém půl roce velmi pozitivně, podařilo se nám zrealizovat všechny plánované akce, dokonce ve větším měřítku či s větší četností než bylo původně v projektu plánováno (což jej dáno větším zájmem
o projektové aktivity z řad lokálních partnerů a komunit).
Konalo se celkem 13 zasedání lokálních romských platforem (12 lokálních a 1 krajská), obsah jejich jednání byl pestrý
a odráží aktuální stav a potřeby komunit (KA1).
Pokračovali jsem v realizaci seminářů pro veřejnou správu, zájem o ně byl vysoký (43 účastníků)- zvýšený zájem a zapojení zástupců místních samospráv do projektových aktivit považujeme za velký
úspěch (KA2).
Uspořádali jsem 10 vzdělávacích akcí pro romské komunity vedoucí k posilování kompetencí a zplnomocňování (KA3).
Kromě výše uvedeného jsme také pracovali na medializaci a publicitě projektu, realizace probíhala
dobře i z pohledu projektového managementu.

Materiály ke stažení:
Monitorovací zpráva

Project number: 

LP-HROVA1A-012
Od | From: 01.01.2023Do | To: 30.06.2023

We evaluate the progress of the project in the past six months very positively,
we have managed to implement all the planned events, even on a larger scale or with greater frequency than originally planned in the project planned (due to the greater interest in the project activities from local partners and communities).
A total of 13 meetings of the local Roma platforms (12 local and 1 regional) were held, the content of their meetings were varied and reflected the current situation and needs of the communities (KA1).
We continued to implement seminars for public administration, the interest in them was high (43 participants)- we consider the increased interest and involvement of local government representatives in project activities to be great
success (KA2).
I organized 10 training events for Roma communities leading to strengthening of competences and empowerment (KA3).
In addition to the above, we also worked on the media and publicity of the project, the implementation was well from a project management point of view.

Download Materials:
Monitoring Report